UITNODIGING Voor uitreiking Wereldbokaal 2016

Uitnodiging voor de uitreiking van de Wereldbokaal 2016 en informatie over initiatieven voor werk voor vluchtelingen en bijstandsmensen in de Stichtse Vecht. 

op : maandag 28 november 2016
van : 19.45 tot 22.00 uur
in : Boom en Bosch, Markt 13, 3621AB Breukelen

De winnaar van de Wereldbokaal 2015 was een Initiatiefgroep van vrijwilligers, deels afkomstig uit het Vluchtelingenwerk. Bij de ontvangst van de bokaal gaf de winnaar aan de gelden vooral te willen besteden aan:
initiatieven zoals het opzetten van een Sociale Coöperatie om vluchtelingen, maar uitdrukkelijk ook andere mensen met een bijstandsuitkering, aan werk te helpen. Met als doel: hen weer een toekomst bieden door gebruik te maken van hun talenten.

In 2016 heeft de Initiatiefgroep gesproken met lokale partijen, waaronder met name de gemeente.
Daarnaast is gesproken met werkgevers. En met landelijke organisaties als Cordaid, STOC (opleidingen en trainingen), en Society Impact, organisaties die initiatieven begeleiden als de Sociale Coöperatie Breda, The Colour Kitchen Utrecht, Zorgproject Katwijk, bedoeld om werk te bieden aan de doelgroep.

Op deze avond wordt u geïnformeerd over de huidige status van het werk van de Initiatiefgroep.
Hierbij zullen meerdere mogelijkheden worden genoemd om te komen tot werk voor mensen in de bijstand.
Ook zal worden ingegaan op opties tot financiering hiervan, mede door inschakeling van het private circuit.

Wij zouden graag met u over de voortgang en de aanpak van de Initiatiefgroep van gedachten willen wisselen.
Wij stellen uw aanwezigheid daarom zeer op prijs.

De tijdsindeling van deze avond is als volgt:
19.45 Ontvangst met koffie of thee.
20.00 Opening, welkom en mededelingen.
20.05 Presentatie initiatieven richting werk voor bijstandsmensen (incl. de vluchtelingen) door sprekers uit de Initiatiefgroep + Welzijn Stichtse Vecht.
21.00 Pauze.
21.15 Overzicht van de genomineerde projecten voor 2016 met bekendmaking van de winnaar door de juryvoorzitter.
21.25 Uitreiking van de Wereldbokaal 2016 door Wethouder Linda van Dort
21.45 Napraten onder genot van een hapje en drankje.
22.00 Einde

Om een idee te hebben hoeveel belangstellenden er deze avond aanwezig zijn, willen wij u vragen om dit voor 26 november aan ons door te geven via een e-mail naar dongenac@hetnet.nl

We hopen weer velen van u met geïnteresseerde vrienden en kennissen te kunnen ontmoeten. Toegang gratis.

Met hartelijke groet, namens
Bestuur SISABplus; Ad van Dongen
Welzijn Stichtse Vecht, maatschappelijke begeleiding statushouders, Wilhelmien Giessen
Initiatiefgroep Stichtse Vecht, Fred Berghout

Werelddoelen

1. Geen armoede
“ While poverty persists, there is no true freedom.” zei Nelson Mandela ooit.
Nummer 1 van de Werelddoelen wil er voor zorgen dat er in 2030 nergens op de wereld mensen in extreme armoede leven.

2. Geen honger
“De test van onze vooruitgang is niet of we meer kunnen toevoegen aan de rijkdom van mensen die al veel hebben, maar of we voldoende kunnen geven aan diegenen die te weinig hebben.” sprak Franklin D. Roosevelt ooit uit. Nummer 2 van de Werelddoelen heeft als doel dat in 2030 niemand op de wereld meer honger heeft.

3. Goede gezondheid en welzijn
“The essence of global health equity is the idea that something so precious as health might be viewed as a right.” aldus Paul Farmer.
Het derde werelddoel is dat iedereen straks toegang heeft tot gezondheidszorg en dat iedereen goed geïnformeerd is.

4. Goed onderwijs“In sommige delen van de wereld gaan studenten elke dag naar school. Het is hun normale leven. Maar in andere delen van de wereld verhongeren we voor educatie. Het is een kostbaar geschenk. Het is als een diamant.” zegt Malala Yousafzai. Het vierde werelddoel is dat iedereen op de wereld in 2030 toegang heeft tot goed onderwijs.

5. Gender gelijkheid“ Women’s status in society has become the standard by which humanity’s progress toward civility and peace can be measured.” zei Mahnaz Afkhami ooit. Het vijfde werelddoel is gender gelijkheid en er voor te zorgen dat alle vrouwen en meisjes de rechten krijgen die zij verdienen.

6. Schoon water en sanitair
“Although we take it for granted, sanitation is a physical measure that has probably done more to increase human life span than any kind of drug or surgery” Zei Deepak Chopra.
Het zevende werelddoel wil verzekeren dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar en bovendien duurzaam zijn.

7. Betaalbare en schone energie
“Als we slagen, creëren we bruisende nieuwe industrieën, welvaart, schone energie en voorkomen we misschien de grooste ramp in menselijke geschiedenis, redden we miljoenen levens terwijl we miljarden levens bevorderen.” Aldus Al Gore. Het zevende werelddoel is om iedereen toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

8. Een goede baan en economische groei
“Mensen waren niet arm omdat ze stom of lui waren. Ze werkten de hele dag lang, aan complexe fysieke taken. Ze waren arm omdat het financieel systeem in het land hen niet help om hun economische basis te vergroten.” zei Muhammad Yunus. Het achtste werelddoel is om inclusieve en duurzame economische groei te stimuleren, die vol en productief is en een degelijke baan voor iedereen genereert.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur
“Het blijkt dat het scheppen van gelijke kansen niet alleen moraal goed is maar ook economisch. Investeringen in educatie, infrastructuur en technologisch onderzoek zorgen voor meer goede banen en nieuwe welvaart voor ons allemaal”, sprak Bill Clinton ooit uit. Het negende doel is om een veerkrachtige infrastructuur te stimuleren, en duurzame industrialisatie en innovatie te bevorderen.

10. Ongelijkheden verminderen
“We cannot seek achievement for ourselves and forget about progress and prosperity for our community. Our ambitions must be broad enough to include the aspirations and needs of others, for their sakes and for our own” zei Cesar Chavez.
Het tiende werelddoel is om ongelijkheid in en onder landen te verminderen.

11. Duurzame steden en gemeenschappen
“In de planning en ontwerpen van nieuwe gemeenschappen, woonprojecten en stedelijke vernieuwing moeten we denken aan de wereld die we creëren voor de kinderen die daarin op groeien.” sprak Urie Bronfenbrenner uit. Het elfde werelddoel is om steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.

12. Verantwoordelijke consumptie en productie
“The situation the Earth is in today has been created by unmindful production and unmindful consumption. We consume to forget our worries and our anxieties. Tranquilising ourselves with over-consumption is not the way.” aldus Thich Nhat Hanh.
Het twaalfde werelddoel is om te zorgen voor duurzame consumptie en productie patronen.

13. Klimaat actie
“This is not a partisan debate; it is a human one. Clean air and water, and a liveable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics.
It is our moral obligation.” zei Leonardo DiCaprio. Het dertiende werelddoel is om snel actie te ondernemen om klimaatverandering en de impact daarvan te bestrijden.

14. Leven onder water
“It is a curious situation that the sea, from which life first arose should now be threatened by the activities of one form of that life. But the sea, though changed in a sinister way, will continue to exist; the threat is rather to life itself.” sprak Rachel Carson ooit uit.
Het veertiende doel is om de oceanen, zeeën en water zorgvuldig en duurzaam te gebruiken en beschermen.

15. Leven op het land
“We owe it to ourselves and to the next generation to conserve the environment so that we can bequeath our children a sustainable world that benefits all.” zei Wangari Maathai.
Het vijftiende werelddoel is om de ecosystemen te beschermen en te herstellen, en hier duurzaam mee om te gaan.

16. Vrede en gerechtigheid
“Elke keer als we ons hoofd wegdraaien als de wet niet nageleefd wordt, als we tolereren waarvan we weten dat het fout is, als we onze ogen en oren sluiten voor het corrupte omdat we te druk of te bang zijn, wanneer we falen om te spreken, schaden we onze vrijheid, degelijkheid en rechtvaardigheid.” uitte Robert F. Kennedy ooit. Het zestiende werelddoel is om vredige en inclusieve maatschappijen te ontwikkelen, waar er toegang is tot rechtvaardigheid en instituten betrouwbaar, effectief en inclusief zijn.

17. Samenwerking voor de doelen
“Our problems are man-made, therefore they may be solved by man. And man can be as big as he wants. No problem of human destiny is beyond human beings.” sprak Robert.
F. Kennedy. Het zeventiende doel is om krachten te bundelen en globaal de samenwerking aan te gaan voor duurzame ontwikkelingen.